เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Robotics for Kids

ชมรม R4K (Robotics for Kids) เป็นชมรมของนักเรียน HS โรงเรียน ISB ที่ต้องการให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านโรโบติก ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคดิจิตอล โดยทางชมรมได้สร้างเครือข่ายคลับ R4K ที่ประกอบด้วยโรงเรียนท้องถิ่น 9 แห่งในประเทศไทย พม่า ฟิลิปปินส์ และ ลาว ปัจจุบันนี้มี อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนท้องถิ่น 24 ท่าน นักเรียนแม่ไก่ 26 คน และนักเรียน R4K ที่ผ่านการฝึกอบรม 60+ คน

สิ่งที่ได้ทำตั้งแต่ปี 2018  
 • ออกรับสอนพิเศษให้กับเด็ก ๆ ที่กรุงเทพ เพื่อหาทุนสนับสนุน
 • ทำการบริจาคชุดหุ่นยนต์และทำการสอน นักเรียนครูแม่ไก่ เพื่อไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียนเหล่านั้นต่อ ดังนี้
  • ปี 2018 และ 2022 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม นนทบุรี
  • ปี 2020 โรงเรียนแห่งความหวัง เชียงใหม่
  • ปี 2020  โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
  • ปี 2022 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ นนทบุรี
  • ปี 2022 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก นนทบุรี
 • สร้างเครือข่ายคลับR4Kที่รวมไปด้วยโรงเรียน 5 ที่ในประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาR4K 7 ท่าน นักเรียนแม่ไก่ 12 คน และนักเรียน R4K 40 คน
ผู้ร่วมก่อตั้ง Co-founders
KRIS (KEN) TERDPRISANT, CLUB PRESIDENT
KRIS (KEN) TERDPRISANT, CLUB PRESIDENT
PROMPIRIYA (TAN) JONGRENGPIAN, CLUB VP
PROMPIRIYA (TAN) JONGRENGPIAN, CLUB VP
Blu Francia, R4K Phillipines VP
Blu Francia, R4K Phillipines VP
สมาชิกชมรม R4K
Shinnosuke (Shin) Maeda
Shinnosuke (Shin) Maeda
Ross Wright
Ross Wright
Pattarawadee (Patty) Phanitwiboon
Pattarawadee (Patty) Phanitwiboon
นีรนารา (นานิ) ชาน
นีรนารา (นานิ) ชาน
พัสกร (อั๋ง) บูรพาพงศ์
พัสกร (อั๋ง) บูรพาพงศ์
ปัณณรุจน์ (เทปัน) บุษยาศรีพัฒน์
ปัณณรุจน์ (เทปัน) บุษยาศรีพัฒน์
Takumi Yasui
Takumi Yasui
ณัฏฐพัฒน์ (เหวิน) ประยูรทอง
ณัฏฐพัฒน์ (เหวิน) ประยูรทอง
พันธุ์ธัช มงคลสุธี
พันธุ์ธัช มงคลสุธี
ภาวริสร์ พานิชประไพ
ภาวริสร์ พานิชประไพ
Nathaniel (Nate) Scranton
Nathaniel (Nate) Scranton
Akka (Bay) Asvanund
Akka (Bay) Asvanund
Kunthapong (Shane) Pipatkulsawad
Kunthapong (Shane) Pipatkulsawad
Surapas (Mark) Chulpaibul, Secretary
Surapas (Mark) Chulpaibul, Secretary
SEAN TERDPRISANT, CLUB OFFICER
SEAN TERDPRISANT, CLUB OFFICER
Waris Chaopricha
Waris Chaopricha
Seungjun Kim
Seungjun Kim
Napon (Ted) Thavornvanit
Napon (Ted) Thavornvanit
Atip(Dew) Sookruksawong
Atip(Dew) Sookruksawong
Rungphob (Ronnie) Lertvilaivithaya
Rungphob (Ronnie) Lertvilaivithaya
Kavin Gulati
Kavin Gulati
Theerin (Safe) Srisukajorn
Theerin (Safe) Srisukajorn
Bhuriwaj (Teppo) Bussayasripatt
Bhuriwaj (Teppo) Bussayasripatt
Jirat (Chris) Sirakarun
Jirat (Chris) Sirakarun
Koki Takenaga
Koki Takenaga
Tanawat (Whale) Cheevarunothai
Tanawat (Whale) Cheevarunothai
Patchara (MJ) Phenjati
Patchara (MJ) Phenjati
Settapun (Pun) Jongsuebchoke
Settapun (Pun) Jongsuebchoke
Raheel Parvez
Raheel Parvez
Poon Punjarungroj
Poon Punjarungroj
Nontapat (Ming) Prayoonthong
Nontapat (Ming) Prayoonthong
อาจารย์ที่ปรึกษา R4K
ผ่องศรี (ผ่อง) ทองคำ, ประเสริฐอิสลาม
ผ่องศรี (ผ่อง) ทองคำ, ประเสริฐอิสลาม
Anupab Srimuangnivet, Wat Sai Yai
Anupab Srimuangnivet, Wat Sai Yai
จิรฐา (ออย) โนแหย, โรงเรียนแห่งความหวัง
จิรฐา (ออย) โนแหย, โรงเรียนแห่งความหวัง
Piyapong Montolwit, Prasert Islam
Piyapong Montolwit, Prasert Islam
สนิท แก้วหนองแสง, พิมายวิทยา
สนิท แก้วหนองแสง, พิมายวิทยา
Saifon Kamyot, Wat Lad Pladook
Saifon Kamyot, Wat Lad Pladook
สุมามาลย์ (ปอย) เจริญไชย, พิมายวิทยา
สุมามาลย์ (ปอย) เจริญไชย, พิมายวิทยา
Dominic Sales, Xavier School San Juan
Dominic Sales, Xavier School San Juan
Anousack Nolokham, Pasatipatai
Anousack Nolokham, Pasatipatai
Olé Vilaynard, Pasatipatai
Olé Vilaynard, Pasatipatai
Chimjai Khasouvanh, Pasatipatai
Chimjai Khasouvanh, Pasatipatai
นางสาวศศิธร นันทวาณิชพงษ์, วัดไทรใหญ่
นางสาวศศิธร นันทวาณิชพงษ์, วัดไทรใหญ่
นางสาวจิรัชภัทร์ พึ่งเกิด,วัดไทรใหญ่
นางสาวจิรัชภัทร์ พึ่งเกิด,วัดไทรใหญ่
นางประทุมพร มิ่งชัย,วัดไทรใหญ่
นางประทุมพร มิ่งชัย,วัดไทรใหญ่
นายมนตรี ศรีสุข,วัดไทรใหญ่
นายมนตรี ศรีสุข,วัดไทรใหญ่
นายนพวิชญ์ อัจฉริยะบุตร,วัดไทรใหญ่
นายนพวิชญ์ อัจฉริยะบุตร,วัดไทรใหญ่
นางสาวกรรณิกา วังภูงา, วัดไทรใหญ่
นางสาวกรรณิกา วังภูงา, วัดไทรใหญ่
นายอัศวิน ประภูชะเนย์, วัดไทรใหญ่
นายอัศวิน ประภูชะเนย์, วัดไทรใหญ่
นางสาวบุญญารัตน์ สติมั่น, วัดไทรใหญ่
นางสาวบุญญารัตน์ สติมั่น, วัดไทรใหญ่
นางสาวกนกวรรณ บุญทศ, วัดไทรใหญ่
นางสาวกนกวรรณ บุญทศ, วัดไทรใหญ่
นายธนาศักดิ์ ขยันงาน, วัดไทรใหญ่
นายธนาศักดิ์ ขยันงาน, วัดไทรใหญ่
นางสาวกฤตพร เชิดชู, วัดไทรใหญ่
นางสาวกฤตพร เชิดชู, วัดไทรใหญ่
นางสาวมยุรา งามดี, วัดไทรใหญ่
นางสาวมยุรา งามดี, วัดไทรใหญ่
นางสาวสิรินดา ดาแพร, วัดไทรใหญ่
นางสาวสิรินดา ดาแพร, วัดไทรใหญ่
นักเรียนแม่ไก่ R4K
Souphalack (Suea) Many, Pasatipatai
Souphalack (Suea) Many, Pasatipatai
Soudthisack (Ton) Mingsavanh, Pasatipatai
Soudthisack (Ton) Mingsavanh, Pasatipatai
Vongsanith (Boling) Saosouvanh, Pasatipatai
Vongsanith (Boling) Saosouvanh, Pasatipatai
Phoutsavath (Film) Vilavongsa, Pasatipatai
Phoutsavath (Film) Vilavongsa, Pasatipatai
Phounviphone (Bigjoy) Taichaiyavong, Pasatipatai
Phounviphone (Bigjoy) Taichaiyavong, Pasatipatai
Anew (New) Phanthavong, Pasatipatai
Anew (New) Phanthavong, Pasatipatai
มูลใส (มูล) คำดี, โรงเรียนแห่งความหวัง
มูลใส (มูล) คำดี, โรงเรียนแห่งความหวัง
มนัส (นัท) แดนไตร,โรงเรียนแห่งความหวัง
มนัส (นัท) แดนไตร,โรงเรียนแห่งความหวัง
แลง (บอย) สายธรรม, โรงเรียนแห่งความหวัง
แลง (บอย) สายธรรม, โรงเรียนแห่งความหวัง
ลภัสรดา (ต้นข้าว) ฉัตรสิริโรจน์, พิมายวิทยา
ลภัสรดา (ต้นข้าว) ฉัตรสิริโรจน์, พิมายวิทยา
ศุภณัฐ (ต้นกล้า ) ประจิตร, พิมายวิทยา
ศุภณัฐ (ต้นกล้า ) ประจิตร, พิมายวิทยา
นุตประวิณ์ (มินตรา) พร้อมโกสุม, ประเสริฐอิสลาม
นุตประวิณ์ (มินตรา) พร้อมโกสุม, ประเสริฐอิสลาม
เลิศพงษ์ (นาย) ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
เลิศพงษ์ (นาย) ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
กิรติ (ฮาซิบ) มากอารีย์, ประเสริฐอิสลาม
กิรติ (ฮาซิบ) มากอารีย์, ประเสริฐอิสลาม
Chawakron Intivon, Prasert Islam
Chawakron Intivon, Prasert Islam
Theerapong Takodom, Prasert Islam
Theerapong Takodom, Prasert Islam
Thanesuan Singlor, Wat Sai Yai
Thanesuan Singlor, Wat Sai Yai
Theerapong Pengaem, Wat Sai Yai
Theerapong Pengaem, Wat Sai Yai
Reine Lantin, Xavier School Nuvali
Reine Lantin, Xavier School Nuvali
Sky Angeles, Xavier School San Juan
Sky Angeles, Xavier School San Juan
Paul Tan, Xavier School San Juan
Paul Tan, Xavier School San Juan
Hansly Kaw, Xavier School San Juan
Hansly Kaw, Xavier School San Juan
Matthew Colin Guzman, Xavier School San Juan
Matthew Colin Guzman, Xavier School San Juan
Sangwoo Choi, Xavier School San Juan
Sangwoo Choi, Xavier School San Juan
Victor De Belen, Xavier School Nuvali
Victor De Belen, Xavier School Nuvali
นักเรียน R4K
สมคิด (แม็กซ์) ลุงเงิน,โรงเรียนแห่งความหวัง
สมคิด (แม็กซ์) ลุงเงิน,โรงเรียนแห่งความหวัง
สมชาติ (ชาติ) นาย,โรงเรียนแห่งความหวัง
สมชาติ (ชาติ) นาย,โรงเรียนแห่งความหวัง
เครือแสง (เคน) วรรณะ,โรงเรียนแห่งความหวัง
เครือแสง (เคน) วรรณะ,โรงเรียนแห่งความหวัง
คำอู (เคธี่) จอก้า,โรงเรียนแห่งความหวัง
คำอู (เคธี่) จอก้า,โรงเรียนแห่งความหวัง
หมวยแลง (แมรี่) คำดี,โรงเรียนแห่งความหวัง
หมวยแลง (แมรี่) คำดี,โรงเรียนแห่งความหวัง
ธนภัทร สร้างสีทา, พิมายวิทยา
ธนภัทร สร้างสีทา, พิมายวิทยา
ชัญญาภัค เข็มพิมาย, พิมายวิทยา
ชัญญาภัค เข็มพิมาย, พิมายวิทยา
ด.ช. อนันต์ ไวยสุนี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อนันต์ ไวยสุนี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. วีรพล อยู่ปรางค์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. วีรพล อยู่ปรางค์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐณิชา แสงคักดิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐณิชา แสงคักดิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาบัส พระแสง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาบัส พระแสง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุพัตรา ลามอ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุพัตรา ลามอ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ไตรวิชญ์ ปิ่นวิถี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ไตรวิชญ์ ปิ่นวิถี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. อารีดา ทองย้อย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. อารีดา ทองย้อย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาลีฟ หมัดบู่, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาลีฟ หมัดบู่, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณิชานันท์ หอมเทียน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณิชานันท์ หอมเทียน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. นภัสสร เขตต์บุญพร้อม, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. นภัสสร เขตต์บุญพร้อม, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุวิมล เอี่ยมคล้าย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุวิมล เอี่ยมคล้าย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. มนัสนันท์ โกวิทางกูร, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. มนัสนันท์ โกวิทางกูร, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ชลิดา ดีขัน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ชลิดา ดีขัน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. จตุพร มีผล, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. จตุพร มีผล, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. น่านฟ้า สุขประสาน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. น่านฟ้า สุขประสาน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ธนากรณ์ เริ่มยินดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ธนากรณ์ เริ่มยินดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. กฤษฎา โกยชัย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. กฤษฎา โกยชัย, ประเสริฐอิสลาม
นาย ไซด์อาริพินห์ หลงหมัด, ประเสริฐอิสลาม
นาย ไซด์อาริพินห์ หลงหมัด, ประเสริฐอิสลาม
นาย เลิศพงษ์ ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
นาย เลิศพงษ์ ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. รัชฎา พรมดวงดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. รัชฎา พรมดวงดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐริกา จันทร์สว่าง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐริกา จันทร์สว่าง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. สิทธิเดช เรืองฤทธิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. สิทธิเดช เรืองฤทธิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณนิดา ศรีชาคำ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณนิดา ศรีชาคำ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. น้องพอเพียง นุ่มเจริญ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. น้องพอเพียง นุ่มเจริญ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. จิรกิตติ์ ศรีสะอาด, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. จิรกิตติ์ ศรีสะอาด, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ฑาณากานต์ สุขพลอย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ฑาณากานต์ สุขพลอย, ประเสริฐอิสลาม
Sasiwong Pheikyaem, Wat Sai Yai
Sasiwong Pheikyaem, Wat Sai Yai
Jagrapat Jankiew, Wat Sai Yai
Jagrapat Jankiew, Wat Sai Yai
Phurithat Pipuck, Wat Sai Yai
Phurithat Pipuck, Wat Sai Yai
Pathdon Cawtho, Wat Sai Yai
Pathdon Cawtho, Wat Sai Yai
Sitrayut Nganthong, Wat Sai Yai
Sitrayut Nganthong, Wat Sai Yai
Arithar Suriwong, Wat Sai Yai
Arithar Suriwong, Wat Sai Yai
Gunnapat Nanelert, Wat Sai Yai
Gunnapat Nanelert, Wat Sai Yai
Jarruwat Khumnon, Wat Sai Yai
Jarruwat Khumnon, Wat Sai Yai
Sutiwat Bunme, Wat Sai Yai
Sutiwat Bunme, Wat Sai Yai
Suppakrit Shingmon, Wat Sai Yai
Suppakrit Shingmon, Wat Sai Yai
Adisuk Ong-ard, Wat Sai Yai
Adisuk Ong-ard, Wat Sai Yai
Ratti Bunyarnarm, Wat Sai Yai
Ratti Bunyarnarm, Wat Sai Yai
Surayut Nganthong, Wat Sai Yai
Surayut Nganthong, Wat Sai Yai
Patarapon Shinsut, Wat Sai Yai
Patarapon Shinsut, Wat Sai Yai
Punnaruth Kurtchayapuem, Wat Sai Yai
Punnaruth Kurtchayapuem, Wat Sai Yai
Pataradniy Kotshwongh, Wat Sai Yai
Pataradniy Kotshwongh, Wat Sai Yai
Tirayuht Salaparp, Wat Sai Yai
Tirayuht Salaparp, Wat Sai Yai
Wasin Shyapaidth, Wat Sai Yai
Wasin Shyapaidth, Wat Sai Yai
Jagrapong Lwuongtip, Wat Sai Yai
Jagrapong Lwuongtip, Wat Sai Yai
Natarpak Wigiwangsa, Wat Sai Yai
Natarpak Wigiwangsa, Wat Sai Yai
สุพัตรา (ฝน) คล้ายคลึง, ประเสริฐอิสลาม
สุพัตรา (ฝน) คล้ายคลึง, ประเสริฐอิสลาม
ซากีนา อิมดาดคาลิลูลา, ประเสริฐอิสลาม
ซากีนา อิมดาดคาลิลูลา, ประเสริฐอิสลาม
พรพิพัฒน์ (อี๊ด) ยอดบัว, ประเสริฐอิสลาม
พรพิพัฒน์ (อี๊ด) ยอดบัว, ประเสริฐอิสลาม
นาเดียร์ อินใบ, ประเสริฐอิสลาม
นาเดียร์ อินใบ, ประเสริฐอิสลาม
พนัชกร (จูน) เขียวชุ่ม, ประเสริฐอิสลาม
พนัชกร (จูน) เขียวชุ่ม, ประเสริฐอิสลาม
ประพัฒน์ ทั่นจั่น, ประเสริฐอิสลาม
ประพัฒน์ ทั่นจั่น, ประเสริฐอิสลาม
อภิเชษฐ์ (อาลีฟ ) ดีขาย. ประเสริฐอิสลาม
อภิเชษฐ์ (อาลีฟ ) ดีขาย. ประเสริฐอิสลาม
TOP