ผลงานและกิจกรรม
กิจกรรมสอนเด็กและอื่น ๆ เพื่อระดมทุน กรุงเทพ

ผลงานและกิจกรรม

กิจกรรมของเราประกอบไปด้วยการขอบริจาคเพื่อนำไปก่อตั้งชมรม R4K
ในโรงเรียนพันธมิตร โดยกิจกรรมทั้งหมดไม่มีจุดประสงค์แสวงหากำไร

TOP